Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Фахового коледжу економіки та управління Національної академії статистики, обліку та аудиту базується на основі вимог Закону України «Про освіту»«Про вищу освіту» "Про фахову передвищу освіту" та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості в Коледжі згідно законодавства України передбачає здійснення таких процедур і заходів:
  1. визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
  2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
  3. щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
  4. забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників;
  5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
  6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
  7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  8. забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
  • Результати моніторингу якості освіти