Відділення коледжу

Відділення економіки

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

наверх

Будь ласка, ознайомтесь з більш детальнішою інформацією щодо відділень нашого коледжу.

Спеціальність «Облік і оподаткування»

 • Код спеціальності: 071
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів.
 • Форма навчання: Денна та заочна форми навчання.
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з обліку та оподаткування.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Облік і оподаткування є однією із найактуальніших та найцікавіших спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку, оподаткування, аналізу та аудиту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та галузей, включаючи бюджетні установи та банки.

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування у бізнесі» формує системні знання з питань методології та організації обліку, оподаткування та контролю, формування фінансової, статистичної, податкової та іншої звітності, проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Під час навчання на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування у бізнесі», студенти коледжу отримують знання з фундаментальних економічних дисциплін: економічної теорії, статистики, бухгалтерського обліку, податкової системи, аналізу господарської діяльності, аудиту, фінансів і кредиту, інформаційних систем і технології в обліку і оподаткуванні.

Студенти коледжу проходять навчальні практики з обліку і оподаткування, аналізу та аудиту, інформаційних систем і технологій в обліку та оподаткуванні.

Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців. Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» успішно можуть виконувати обов'язки: економіста, фінансиста, завідувача каси, касира-експерта, рахівника, помічника бухгалтера, бухгалтера, помічника аудитора, аналітика, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних фондів соціального страхування, Пенсійного фонду, помічника ревізора.

Професійна підготовка майбутніх фахівців з обліку і оподаткування в коледжі, дозволить отримати фундаментальні знання і практичні навички щодо:

 • ведення бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • аналізу фінансово-економічних ситуацій;
 • прогнозування господарських ситуацій та наслідків;
 • планування та оптимізація виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій;
 • пошуку шляхів мінімізації оподаткування суб’єктів господарювання;
 • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • організовувати планування аудиторської діяльності;
 • аналізувати та орієнтуватися у нормативно-правовій базі, яка використовується для ведення бухгалтерського облік та податкових розрахунків;
 • здійснювати моделювання системи бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних систем і технологій.

наверх

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Код спеціальності: 072
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування.

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» готують у нашому коледжі.

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Випускники освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як:

 • акціонерні товариства;
 • корпорації, концерни та інші об'єднання;
 • Національний банк України і комерційні банки;
 • підприємства різних форм власності;
 • страхові компанії;
 • органи державного управління; державні установи (органи державної податкової служби, пенсійний фонд, державне казначейство, державна служба аудиту);
 • посередницькі підприємства;
 • біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації.

наверх

Спеціальність «Маркетинг»

 • Код спеціальності: 075
 • Передумови до вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з маркетингу.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Маркетингова діяльність.

У сучасному світі не можна навіть уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації, фірми без маркетолога, адже саме він – ключова фігура успішного бізнесу. Вдало налагоджене виробництво, новітня техніка, технології та останні досягнення ноу-хау – все це не дасть потрібного ефекту без основної складової бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової програми, бо саме маркетинг задає рух усьому світу.

Спеціаліст з маркетингу — це досвідчений фахівець-дослідник ринку, здатний розробляти та здійснювати програми ефективної діяльності підприємства, який вміє оперативно та дієво реагувати на швидкі зміни на сучасному ринку товарів та послуг в умовах конкурентної боротьби.
Обравши навчання за спеціальністю «Маркетинг», Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

Випускники освітньо-професійної програми «Маркетингова діяльність» успішно можуть виконувати обов'язки:

 • маркетолог-аналітик, маркетолог-консультант, маркетолог-експерт;
 • спеціаліст з комунікативної політики;
 • економіст служби маркетингу та збуту;
 • начальника відділу реклами;
 • начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю;
 • менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера;
 • арт-директора;
 • промоутера;
 • консультанта з реклами;
 • менеджера з логістики;
 • начальника відділу збуту;
 • начальника відділу логістики, логіста;
 • консультанта з питань логістики.

наверх

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Код спеціальності: 076
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу.

Метою освітньо-професійної програми «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу» є підготовка висококваліфікованих фахівців в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Спеціаліст з комерційної логістики – це насамперед системний аналітик, здатний прорахувати й економічно обґрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління рухом товару з урахуванням інтересів усіх учасників цього процесу. Володіє знаннями про споживчі властивості і методи якісної експертизи товарів, основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту. Фахівці з комерційної логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача.

Отримана спеціалізація дозволить випускникам займати широкий спектр посад у фірмах, які ведуть комерційну діяльність.

Комерсант-логіст – одна з найкреативніших спеціальностей з високою оплатою праці.

Спеціалісти з комерційної логістики сьогодні найбільш затребувані на ринку праці в Україні та Європі. Вони зможуть працювати в різних галузях економіки та забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат.

Освітньо-професійна програма «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу» спрямована на забезпечення потреби ринку у фахівцях, які орієнтуються на створення та підтримку діяльності підприємницьких структур сімейного типу. Навчання за цією програмою дозволяє поглибити навички та компетенції з питань економіки, організації та управління сімейним бізнесом.

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання на спеціалізації «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу» це:

 • особливості організації сімейного бізнесу;
 • принципи управління діяльністю сімейних підприємств;
 • особливості управління колективом сімейної компанії;
 • підходи до оцінки ефективності діяльності сімейних підприємств.

Випускники цієї освітньо-професійної програми вміють:

 • генерувати бізнес-ідеї зі створення підприємств сімейного типу;
 • визначати мету, завдання діяльності та структуру управління сімейного підприємства;
 • визначати потребу в стартовому підприємницькому капіталі;
 • оцінювати фінансовий стан компанії;
 • просувати власну продукцію підприємства;
 • оптимізувати податкові платежі сімейного господарства;
 • працювати із програмним забезпеченням.

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • заступник керівника агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер з роздрібної та оптової торгівлі;
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).